Vlaamse Overheid

Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft sinds 1 januari 2018 de regierol inzake het depotbeleid voor cultureel erfgoed, naar aanleiding van de afslanking en de vernieuwde taakstelling van de Vlaamse provincies. 

De ondersteuning van het cultureel-erfgoedveld gebeurt in samenwerking tussen het team Cultuurgoederen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw.

Consulentschap

De Vlaamse erfgoedconsulenten van het Departement CJM en FARO staan je bij met advies en begeleiding vanuit hun expertise rond registratie, behoud en beheer. Stel je vraag via erfgoedconsulenten@vlaanderen.be.

DEPOTWIJZER.be is de digitale depotconsulent en wordt beheerd door FARO.


Erfgoeddatabanken

De Vlaamse overheid zet de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht.be, Erfgoedplus.be en Donnet verder in afwachting van een geïntegreerd systeem. Je kan een aanvraag voor deelname of ondersteuning sturen naar erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.


Vorming

Het vormingsaanbod rond informatiebeheer, behoud en beheer, wordt bekend gemaakt via verschillende kanalen:

  • de kalender, vormingsbrochure en nieuwsbrief van FARO (faro.be)
  • de website en nieuwsbrief van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (cjsm.be)
  • de kalender en nieuwsbrief van Depotwijzer.be.

Zie Basisvorming en In Goede Handen: erfgoed in depots voor een algemene beschrijving van het vaste aanbod. Daarnaast is er nog de Basiscursus Waarderen, die meerdere keren per jaar georganiseerd wordt door FARO.


Uitleendienst

Om cultureel-erfgoedorganisaties te ondersteunen bij de zorg voor hun collectie stelt het team Cultuurgoederen uitleenmateriaal gratis ter beschikking, i.s.m. 10 regionale partners en FARO. Zie depotwijzer.be/uitleendiensten en uitleendiensterfgoed.be.


Onderzoek

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media liet twee onderzoeken uitvoeren ter ondersteuning van een depotbeleid voor cultureel erfgoed. Beide studies zijn te raadplegen via de links.

  • De huidige, mogelijke en wenselijke rol van de private sector bij investeringen in infrastructuur en uitbating van museumdepots in Vlaanderen, Universiteit Antwerpen, 2010
  • Cultureel-erfgoeddepots. Analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel (ae-Lab), 2015.


Subsidies

Er bestaan geen subsidies specifiek voor cultureel-erfgoeddepots, maar binnen de bestaande decreten en reglementen zijn er soms mogelijkheden.

Via het Fonds voor Culturele Infrastructuur kunnen organisaties een aanvraag tot investeringssubsidie indienen. Het moet dan gaan ofwel om grote culturele infrastructuur, ofwel om specifieke investeringen in toegankelijkheid of energiezuinigheid.

Musea, archieven en erfgoedbibliotheken met minstens een regionale indeling ontvangen voor het uitvoeren van de functies – waaronder behouden en borgen – werkingssubsidies binnen de modaliteiten van het Cultureelerfgoeddecreet van 2017. Datzelfde decreet biedt hen de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor landelijke of internationale cultureel-erfgoedprojecten.

Andere organisaties kunnen projectsubsidies aanvragen voor een bovenlokaal cultureel project via het transitiereglement 2018-2019. Vanaf 2019 zal een aanvraag kunnen worden ingediend voor een projectsubsidie in 2020 volgens het nieuwe Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid.


Brussel

Voor de ondersteuning van Nederlandstalige erfgoedorganisaties in Brussel sloot de Vlaamse overheid een convenant af met de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2016-2020. Eén van de taken binnen dit convenant is de ontwikkeling van een depotbeleid voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Lees meer over de ondersteuning voor Brusselse erfgoedbeheerders op de pagina Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Laatst gewijzigd op 18/01/2019