U bent hier

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid

Back-up van je collectie-informatiesysteem

Digitale gegevens zijn erg kwetsbaar en verlies is plausibel: hardware die stukgaat, wissen van bestanden, besmetting door een virus enz. Een reservekopie of back-up is noodzakelijk om gegevensverlies te vermijden.

TIPS & TRUCS

  • Maak minimaal één keer per week een back-up.
  • Automatiseer het maken van back-ups met speciale software.
  • Grotere instellingen met een eigen netwerk hebben een centrale computer met twee of meer harde schijven. De ene is een perfecte kopie van de andere.
  • Kleinere instellingen kunnen een externe harde schijf gebruiken. Een usb-stick kan ook, maar raakt snel zoek. Een cd of dvd is niet geschikt voor het bewaren van gegevens op lange termijn.
  • Bewaar je back-ups op een plaats die veilig is bij brand en overstroming.
  • Bewaar altijd een of twee back-ups (bij voorkeur twee recente) buiten het museum.
  • Gebruik eventueel onlineback-up, zo worden de belangrijke data op internet opgeslaan.
  • Maak goede afspraken bij een back-upstrategie. Wie verantwoordelijk is moet een lijst bijhouden met het tijdstip en de bewaarplaats van de back-ups.
  • Raadpleeg CEST voor de standaarden voor inhoudelijke duurzaamheid inzake het bestands- of opslagformaat.

Platform Digitale Duurzaamheid

Het platform wil een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen worden die vanuit hun basiswerking en doelstellingen actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het is voor de legitimiteit en slagkracht van het platform belangrijk dat de leden het dragen. Daarom hebben zij inspraak bij het opstellen van de missie en doelstellingen en de acties op korte en langere termijn. De stuurgroep werkte dit uit tot een actieplan.

Instellingen en organisaties die de missie en doelstellingen van het platform onderschrijven, kunnen zich altijd aansluiten. Ze ondertekenen de engagementsverklaring en bezorgen die terug. Organisaties die lid zijn van het platform kunnen zich ook kandidaat stellen voor opname in de stuurgroep.


Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed - DEN

DEN ontwikkelde een kwaliteitstool om alle aspecten die een rol spelen bij het duurzaam bewaren en ontsluiten van je digitale collectie in kaart te brengen. Door vooraf over het hele proces na te denken kun je risico's ondervangen of verkleinen, efficiënter omgaan met je middelen en afgewogen keuzes maken. Het duurzaam bewaren en ontsluiten van digitaal erfgoed begint bij het maken van beleid. En dat begint met het maken van plannen voor de uitvoering van de digitalisering en eindigt met de evaluatie van het hele proces. De vier stappen vormen samen de 'Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed', waarin beleid en praktijk elkaar voortdurend beïnvloeden.


Scoremodel: Ontsnap uit het digitale mijnenveld

Digitale duurzaamheid is een zorg van elke organisatie die tijd en geld investeert in het bewaren van digitale bestanden. Maar digitale bestanden zijn kwetsbaar: hardware veroudert, bij het kopiëren van bestanden worden fouten gemaakt, bestandformaten zijn in de toekomst misschien niet meer leesbaar enz. Bovendien kunnen menselijke fouten de integriteit van digitale bestanden aantasten.

Het scoremodel gidst je door dit mijnenveld van risico's en bedreigingen. Het resultaat is een rapport dat de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart brengt. Waar mogelijk krijg je ook aanbevelingen voor het verkleinen van de risico's. Die worden gegroepeerd in zeven clusters.

Belangrijk is dat je de risico's stelselmatig aanpakt. Tracht eerst voor elke cluster buiten de rode zone te geraken. Door enkele gerichte maatregelen kan je de grootste bedreigingen vaak snel verhelpen. In een volgende fase kan je minder urgente maatregelen nemen. Zo groeit de veiligheid van de digitale opslag stelselmatig, tot je een bevredigend veiligheidsniveau bereikt.

Laatst gewijzigd op 20/06/2018