U bent hier

West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Het provinciebestuur biedt aan de West-Vlaamse erfgoedbeheerders gerichte ondersteuning bij het registreren, behouden, beheren en ontsluiten van hun talrijke en waardevolle collecties.

Ben je als collectiebeheerder of depotmedewerker op zoek naar informatie over de mogelijke ondersteuning door de provincie West-Vlaanderen? Hier lees je waaruit het provinciale depotbeleid precies bestaat, welke rol de depotconsulenten vervullen en over welke instrumenten je kan beschikken ter ondersteuning van je collectiebeheer.

Depotconsulentschap West-Vlaanderen

DEPOTCONSULENTEN

West-Vlaanderen telt twee depotconsulenten. Een spitst zich toe op registratie, de andere op behoud en beheer. In de prakrijk werken zij vaak samen ter ondersteuning van erfgoedbeheerders en collectieverantwoordelijken.

Je kan bij de depotconsulent Registratie terecht voor advies, begeleiding op maat en vorming over:

 • fotograferen en digitaliseren van erfgoedobjecten
 • hanteren van registratiestandaarden bij de beschrijving van je collectie (als basis voor uniforme collectiebeschrijvingen, vlotte raadpleegbaarheid en betrouwbare uitwisseling van gegevens bij collectiemobiliteit)
 • nummeren van erfgoedobjecten en gerelateerde digitale bestanden
 • informatiebeheer met het oog op je collectiebeleid en registratieplan
 • waarderen van collecties en toepassen van selectiecriteria

Depotconsulent Registratie: livia.snauwaert@west-vlaanderen.be - 050 40 34 18

Je kan bij de depotconsulent Behoud en beheer terecht voor advies, begeleiding op maat en vorming over:

 • bewaren en onderhouden van erfgoedobjecten
 • hanteren, verpakken en transporteren van erfgoedobjecten
 • inrichten en exploiteren van een depot (met oog voor: klimaat, verlichting, allerlei hulpmiddelen en toebehoren, onderhoud, preventieve conservering enz.)
 • de opmaak van een collectieplan en depotplan
 • het gebruik van meettoestellen en anoxieset 

De depotconsulent Behoud en beheer volgt ook de uitbouw van regionale erfgoeddepots in West-Vlaanderen op. Daarbij is de provincie uitzonderlijk zelf initiatiefnemer. Doorgaans is ze een partner in regionale initiatieven.

Depotconsulent Behoud en beheer: wouter.lammens@west-vlaanderen.be - 050 40 34 39

De gegevens van de andere depotconsulenten vind je op de contactpagina.


UITLEENDIENST

Binnen het aanbod van de provinciale uitleendienst kunnen worden ontleend:

 • thermohygrograaf
 • datalogger
 • luxmeter
 • zuurstofmeter
 • anoxieset
 • fotografieset

Neem contact op met de depotconsulenten voor meer informatie over beschikbaarheid en voorwaarden. Of volg de link 'Uitleendienst' op deze pagina. 

Aarzel vooral niet rechtstreeks bij de depotconsulenten meer informatie in te winnen. Je kan bij hen terecht voor gerichte adviezen die ten volle rekening houden met het specifieke kader waarbinnen je je erfgoedcollectie beheert.

ERFGOEDINZICHT

Collectieregistratie vormt de basis voor een professionele depotwerking en een dynamische samenwerking rond waardering, selectie en collectiemobiliteit. Tot een van de eerste opdrachten van het provinciaal depotbeleid behoorde dan ook de uitbouw van een gebruiksvriendelijke, gecentraliseerde erfgoeddatabank. Die voorziet in de registratie, het beheer en de opslag van collectiegegevens en gerelateerde bestanden.

Binnen de erfgoeddatabank ligt de klemtoon op objectencollecties, maar ook aanverwante bibliotheek- en archiefgegevens kan je erin kwijt. Regelmatig stemt de depotconsulent Registratie af met de andere provinciale cultuurdatabanken (net als met [boven]lokale initiatieven):

 • Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen Probat
 • Provinciaal Bibliotheeksysteem Winob
 • Beeldbank West-Vlaanderen

Aan de erfgoeddatabank is een website gekoppeld, www.erfgoedinzicht.be die de West-Vlaamse erfgoedcollecties doorzoekbaar maakt, thematisch ontsluit en op de kaart zet voor het brede publiek.

Sinds 2013 deelt West-Vlaanderen de technische infrastructuur van Erfgoedinzicht met de buren uit Oost-Vlaanderen en wordt ook inhoudelijk nauw samengewerkt. Erfgoedinzicht staat open voor nieuwe partners. Aansluiten als collectiehouder kan via een overeenkomst die de gebruiksfaciliteiten opsomt voor de erfgoeddatabank en de website.


SUBSIDIES

Het provinciale Erfgoedreglement heeft enkele subsidiemogelijkheden voor projecten die de bewaring en registratie van West-Vlaamse erfgoedcollecties bevorderen:

 • meerjarige investeringssubsidie voor bovenlokale depotinfrastructuur
 • eenjarige projectsubsidie voor registratieprojecten

De voorwaarden en criteria vind je op de provinciale website. 

OVERLEG EN SAMENWERKING

Alle West-Vlaamse collectiebeheerders, erfgoedhouders en depotmedewerkers kunnen tweemaal per jaar deelnemen aan het Overlegplatform Depotwerking. Dat vormt de kern van het West-Vlaamse depotnetwerk. Er wordt kennis uitgewisseld, men deelt er ervaringen en werkt samen rond registratie, behoud en beheer. 

Fotografieset
Thermohygrograaf
Datalogger
Luxmeter
Anoxieset
Laatst gewijzigd op 23/10/2014